รหัส ชื่อเอกสาร วิธีการจัดหา ประเภทประกาศ วันที่เผยแพร่ ลิงก์ไฟล์
73 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 24/11/2564 ดาวน์โหลด
69 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 24/11/2564 ดาวน์โหลด
68 ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 10/11/2564 ดาวน์โหลด
67 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่... การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 10/11/2564 ดาวน์โหลด
65 ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ e-bidding ร่างขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) 10/11/2564 ดาวน์โหลด
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก 07/09/2564 ดาวน์โหลด
63 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 27/08/2564 ดาวน์โหลด
62 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี E-bidding การจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA พร้อมติดตั้ง e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 27/08/2564 ดาวน์โหลด
61 ขอบเขตงานหม้อแปลงแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA จำนวน 1 ลูก e-bidding ขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) 27/08/2564 ดาวน์โหลด
60 ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 23/08/2564 ดาวน์โหลด
59 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี E-bidding การจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA พร้อมติดตั้ง e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 23/08/2564 ดาวน์โหลด
58 ขอบเขตงานหม้อแปลงแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA จำนวน 1 ลูก e-bidding ร่างขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) 23/08/2564 ดาวน์โหลด
57 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 19/01/2564 ดาวน์โหลด
56 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 19/01/2564 ดาวน์โหลด
55 ร่างขอบเขตของงาน Term of Reference : TOR โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ e-bidding ร่างขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) 19/01/2564 ดาวน์โหลด