รหัส ชื่อเอกสาร วิธีการจัดหา ประเภทประกาศ วันที่เผยแพร่ ลิงก์ไฟล์
82 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 30/12/2564 ดาวน์โหลด
81 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่... การซื้อครูภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF/VRV) พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย สำนักงาน กศน. แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 20/12/2564 ดาวน์โหลด
80 ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF/NRV) พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย สำนักงาน กศน. แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ระบบ ด e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 20/12/2564 ดาวน์โหลด
79 ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 17/12/2564 ดาวน์โหลด
78 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่.... การจ้างโครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตามประกาศสำนักงา e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 17/12/2564 ดาวน์โหลด
77 ร่างขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF/VRV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ e-bidding ร่างขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) 07/12/2564 ดาวน์โหลด
76 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ การซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF/VRV) พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย สำนักงาน กศน. แขวงพระโขนง เขตคลองเตยกรุงเทพ e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 07/12/2564 ดาวน์โหลด
75 ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF /VRV) พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย สำนักงาน กศน. แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ระบบ e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 07/12/2564 ดาวน์โหลด
74 ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ e-bidding ขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) 24/11/2564 ดาวน์โหลด
73 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 24/11/2564 ดาวน์โหลด
69 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding เอกสารประกวดราคา (e-bidding) 24/11/2564 ดาวน์โหลด
68 ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 10/11/2564 ดาวน์โหลด
67 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่... การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 10/11/2564 ดาวน์โหลด
65 ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ e-bidding ร่างขอบเขตของงาน Term of Reference (TOR) 10/11/2564 ดาวน์โหลด
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก 07/09/2564 ดาวน์โหลด